Kent Area - Division 3 - 1973-1974

Player Total Team Goals
1 Darryl Trosh 2 Faversham
2 C Callaghan 1 Faversham
Peter Cole 1 Faversham
John Reeves 1 Faversham
Trevor Partridge 1 Faversham