Kent Area - Division 3 - 1977-1978

Player Total Team Goals
1 Geoff Frost 3 Faversham
2 Ken Sainsbury 2 Faversham
3 Neil Levitt 1 Faversham
Martin Renny 1 Faversham
Darryl Trosh 1 Faversham