Kent Area - Division 4 - 1972-1973

Player Total Team Goals
1 Geoff Frost 5 Faversham
2 Darryl Trosh 3 Faversham
3 Howard Newitt 2 Faversham
4 Paul Bentley 1 Faversham
John Bruce 1 Faversham
Trevor Partridge 1 Faversham